hga logo
Card No. Name 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 FL
189

Kobe Bryant

Base

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
189

Kobe Bryant

Crystal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
220

Michael Jordan

Base

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
259

Kobe Bryant

Base

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
270

Michael Jordan

Base

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4

Michael Jordan

All-Star

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4AS

Michael Jordan

All-Stars

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7HU

Vince Carter

Heads Up

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8AS

Kobe Bryant

All-Star

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Copyright © Hybrid Grading Approach 2024